Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


W czasie pandemii ubyło młodych dłużników

Z baz BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że 18-24-latkowie to jedyna grupa wiekowa, która w czasach koronawirusa zmniejszyła zaległości z tytułu nieopłaconych rachunków, kredytów i pożyczek. Ale i tak ma ich 1,19 mld zł. Lockdown przemeblował życie wielu osób, ale najbardziej dotknął chyba jednak początkujących dorosłych. Z dnia na dzień doświadczyli ograniczenia życia towarzyskiego, nierzadko […]

Co dzieje się z mieniem wchodzącym w skład masy upadłościowej?

Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządzania oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania. ▶️  […]

Kiedy Sąd umorzy postępowanie upadłościowe?

Kiedy Sąd umorzy postępowanie upadłościowe? Gdy majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Gdy wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na […]

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Art. 342a. ustawy Prawo Upadłościowe – Jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego […]

Co dzieje się po wyznaczeniu przez Sąd syndyka naszej upadłości?

Po wyznaczeniu syndyka, każdy upadły konsument musi liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Chodzi przede wszystkim o: zajęcie części wynagrodzenia, przekierowanie korespondencji na adres syndyka oraz utrudnione korzystanie z usług bankowych. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Kto nie może ogłosić upadłości?

Kto nie może ogłosić upadłości? Zgodnie z art. 6 ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, upadłości nie mogą ogłosić następujące podmioty: – Skarb Państwa, – jednostki samorządu terytorialnego, – publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, – instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w […]