Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


Upadłość Konsumencka forum dyskusyjne

Przypominamy, że serwis Upadanie.pl stworzył kilka tygodni temu forum dyskusyjne na Facebooku (Upadłość konsumencka forum – Pokonaj swoje zadłużenie). Celem tego forum jest szerokopojęta pomoc w upadłości konsumenckiej. Eksperci Upadanie.pl i członkowie forum udzielają wsparcia osobom, które znalazły się w kłopocie i szukają pomocy w upadłości konsumenckiej. Nadzór merytoryczny nad treścią publikowaną na forum sprawują […]

6 lat nowej upadłości konsumenckiej

W styczniu 2015 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, która wprowadziła tzw. nową upadłość konsumencką. – Poprzednia „upadłość” była pomyłką prawną i społeczną. Skierowana była w praktyce do ludzi z pieniędzmi. A więc do garstki wybranych. W 2015 roku i później, w 2020 roku, wprowadzono zmiany, które zaczęły realnie wspierać osoby fizyczne zagrożone upadłością. […]

Od kiedy uznaje się datę upadłości?

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. W przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości po ponownym rozpoznaniu sprawy w następstwie uchylenia postanowienia przez sąd drugiej instancji za datę upadłości uważa się datę wydania pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Pomoc w upadłości konsumenckiej – Upadłość konsumencka wniosek

W tym roku 13000 upadłości konsumenckich. W przyszłym 26000?

W październiku br. ogłoszono rekordową liczbę upadłości konsumenckich – 1643 – wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Od stycznia do końca października 2020 r. opublikowano 9672 upadłości konsumenckie. Oznacza to, że po dziesięciu miesiącach upadłości jest więcej niż w całym 2019 r. W tym roku liczba upadłości na pewno przekroczy 13000. – […]

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

W przypadku niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli, Sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela uchyla plan spłaty wierzycieli po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty… Chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub umorzenie pozostałej części zobowiązań upadłego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Przepis […]

W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego…

….w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. O zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty […]

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków…

…określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna. Pomoc w upadłości konsumenckiej – upadanie.pl

Środki przymusu wobec upadłego

Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek w sprawie, w której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację jego majątku, sędzia-komisarz może zastosować wobec upadłego środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych. Sędzia-komisarz może zastosować środki przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim obowiązkom albo po ogłoszeniu upadłości dopuszcza się czynów […]

Struktura wieku upadłości konsumenckich

Rok 2020 – średnia wieku upadłej osoby to 51 lat. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 24,22% i 30-39 – 21,76%. Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 29,76% wszystkich upadłości konsumenckich. (źródło: COIG)  

Przechowanie dokumentacji upadłego konsumenta

Jeżeli upadły nie odbiera ksiąg, korespondencji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez syndyka, syndyk oddaje je na przechowanie na koszt upadłego. Syndyk może wstrzymać wydanie upadłemu majątku potrzebnego na pokrycie kosztów przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów do czasu ich odebrania przez upadłego. Przechowanie dokumentacji upadłego konsumenta Syndyk pokrywa koszty przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów z […]