Upadłość Konsumencka 2020 - porady, przepisy, najnowsze informacje


W tym roku 13000 upadłości konsumenckich. W przyszłym 26000?

W październiku br. ogłoszono rekordową liczbę upadłości konsumenckich – 1643 – wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Od stycznia do końca października 2020 r. opublikowano 9672 upadłości konsumenckie. Oznacza to, że po dziesięciu miesiącach upadłości jest więcej niż w całym 2019 r. W tym roku liczba upadłości na pewno przekroczy 13000. – […]

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

W przypadku niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli, Sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela uchyla plan spłaty wierzycieli po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty… Chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub umorzenie pozostałej części zobowiązań upadłego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Przepis […]

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków…

…określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna. Pomoc w upadłości konsumenckiej – upadanie.pl

Środki przymusu wobec upadłego

Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek w sprawie, w której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację jego majątku, sędzia-komisarz może zastosować wobec upadłego środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych. Sędzia-komisarz może zastosować środki przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim obowiązkom albo po ogłoszeniu upadłości dopuszcza się czynów […]

Struktura wieku upadłości konsumenckich

Rok 2020 – średnia wieku upadłej osoby to 51 lat. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 24,22% i 30-39 – 21,76%. Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 29,76% wszystkich upadłości konsumenckich. (źródło: COIG)  

Przechowanie dokumentacji upadłego konsumenta

Jeżeli upadły nie odbiera ksiąg, korespondencji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez syndyka, syndyk oddaje je na przechowanie na koszt upadłego. Syndyk może wstrzymać wydanie upadłemu majątku potrzebnego na pokrycie kosztów przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów do czasu ich odebrania przez upadłego. Przechowanie dokumentacji upadłego konsumenta Syndyk pokrywa koszty przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów z […]

Obowiązek upadłego konsumenta

Obowiązek upadłego konsumenta Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa […]

Upadłość konsumencka koszty, Upadłość konsumencka 2020

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku w złej wierze, sąd, oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, obciąży wierzyciela kosztami postępowania i może nakazać wierzycielowi złożenie publicznego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. W przypadku oddalenia wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożonego w złej wierze, dłużnikowi, a […]

Najnowsze dane o upadłościach konsumenckich

Do końca września 2020 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 8030 upadłości konsumenckich, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to, że po dziewięciu miesiącach upadłości jest więcej niż w całym 2019 r. W tym roku liczba upadłości na pewno przekroczy 12 000. W samym wrześniu ogłoszono upadłość w stosunku do […]