Jak Kończy się Postępowanie Upadłościowe?

Jak wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach, postępowanie upadłościowe może trwać kilka miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sytuacji dłużnika oraz rodzaju majątku, którego likwidację będzie przeprowadzał syndyk. Jednak samo zakończenie postępowania zawsze odbędzie się w formie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań bez jego ustalania.

Standardowym rozwiązaniem jest oczywiście ustalenie planu spłaty wierzycieli. Zgodnie z art. 49114 Prawa upadłościowego, po wykonaniu ostatecznego planu podziału środków uzyskanych poprzez likwidację masy upadłości oraz wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli sąd ustali plan spłaty. Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli wobec braku majątku upadłego ostateczny plan podziału nie został sporządzony, z tym że kluczowym momentem będzie tu zatwierdzenie listy wierzytelności.

Sąd w swoim postanowieniu odnośnie planu spłaty ustali przez jaki czas i w jakiej wysokości dłużnik będzie spłacał pozostałe zobowiązania, przy czym taki plan może zostać ustalony maksymalnie na trzy lata, a wysokość spłat będzie dostosowana do możliwości i sytuacji życiowej upadłego. Plan spłaty ustalany jest przez sąd z urzędu, jednak w praktyce funkcjonuje wnioskowanie przez samych dłużników o ustalenie planu spłaty, kiedy to “proponują” jakiej wysokości “miesięczne raty” będą w stanie udźwignąć. Należy jednak pamiętać, że taki wniosek nie jest dla sądu wiążący. Jego złożenie będzie zasadne jeżeli upadły nie posiada majątku i sporządzono już listę wierzytelności. Wykonywanie planu spłaty wiąże się z pewnymi obostrzeniami, np. informowaniem sędziego komisarza o swojej sytuacji majątkowej czy zakazie dokonywania czynności prawnych, mogących pogorszyć zdolność do spłacania wierzycieli. Ostatnim etapem w postępowaniu jest stwierdzenie przez sąd wykonania planu i umorzenie zobowiązań.

Innym sposobem zakończenia postępowania jest wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Takie rozwiązanie przewiduje art. 49116 Prawa upadłościowego i ma zastosowanie, kiedy sytuacja osobista dłużnika jasno wskazuje, że nie będzie on zdolny dokonywać jakichkolwiek spłat. Jest to rzecz jasna rozwiązanie stosowane w wyjątkowych sytuacjach. Pisząc taki wniosek trzeba zwrócić uwagę na odpowiednie uzasadnienie.

 

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Adam Pasternak

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *