Kto i Kiedy Może Ogłosić Upadłość Konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, kiedy stanie się niewypłacalna (art. 10 Ustawy Prawo Upadłościowe). Mowa tu o sytuacji, w której dana osoba nie jest w stanie terminowo spłacać swoich długów i nie jest to chwilowy stan rzeczy. Można ją ogłosić nawet mając tylko jednego wierzyciela (inaczej, niż przedsiębiorca).

Artykuł 4914 Ustawy Prawo Upadłościowe szczegółowo wymienia okoliczności, w których sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości:

a. Dłużnik umyślnie doprowadził do swojej niewypłacalności, lub istotnie zwiększył jej stopień;

b. Dłużnik doprowadził do niewypłacalności poprzez rażące niedbalstwo;

 Sąd również  oddali wniosek  jeżeli w ciągu 10 lat przed jego złożeniem:

c. Prowadzono wobec dłużnika postępowanie upadłościowe (konsumenckie) i umorzono jest z innych przyczyn, niż wniosek dłużnika;

d. Ustalony we wcześniejszym postępowaniu plan spłaty został uchylony na podst. art. 49120;

e. Dłużnik nie ogłosił upadłości, mimo że Ustawa nakładała na niego taki obowiązek;

f. Czynność prawna dłużnika (np. umowa sprzedaży, darowizny) została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;

g. Prowadzono wobec dłużnika postępowanie upadłościowe zakończone umorzeniem całości lub części zobowiązań, chyba że do ponownej niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło mimo należytej staranności dłużnika;

Pomimo wystąpienia przesłanek wskazanych powyżej w punktach od c) do g) , sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości jeżeli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (jest to bardzo szerokie pojęcie, rozwinięte w doktrynie oraz orzecznictwie).

h. Ostatnią negatywną przesłanką jest sytuacja, kiedy dane przedstawione we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że nie jest to istotne lub za przeprowadzeniem postępowania przemawiają wspomniane już względy słuszności lub względy humanitarne.

 

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Adam Pasternak

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *