Upadłość konsumencka 2020

24 marca 2020 roku weszła w życie nowa upadłość konsumencka 2020, która zmienia całkowicie obecny kształt upadłości konsumenckiej. Od tej daty pojawia się wiele zmian dla konsumentów, którzy mogą łatwiej ogłosić upadłość. Jest zarazem więcej formalności niezbędnych do ogłoszenia upadłości. Od 1 stycznia 2015 roku, gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką, do 31 stycznia 2021 r., łącznie ogłosiło ją 44 405 osób.

Upadłość Konsumencka 2020
Upadłość Konsumencka 2020

 

Upadłość konsumencka 2020 – zgodnie z aktualnymi przepisami, aby ogłosić upadłość konsumencką wystarczy być niewypłacalnym konsumentem oraz złożyć poprawny pod względem formalnym wniosek. Jest to jednak dopiero początek drogi do oddłużenia i tak naprawdę najważniejsze dla dłużnika decyzje zapadają na koniec postępowania upadłościowego.

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych wniosku, sąd przeprowadza analizę, która stwierdzi, czy wnioskodawca spełnia wymagania prawne do ogłoszenia upadłości. Krótko mówiąc, ze złożonego wniosku oraz dołączonych dowodów musi wynikać, że dana osoba posiada status konsumenta (jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej) oraz jest niewypłacalna.

W obecnym stanie prawnym, na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd nie bada przyczyn niewypłacalności oraz innych okoliczności. Wszystkie te kwestie są w tej chwili badane dopiero na etapie właściwego postępowania upadłościowego (z udziałem syndyka) i decydują o możliwości uzyskania oddłużenia oraz długości planu spłaty wierzycieli.

Koszt upadłości konsumenckiej 2020 to w teorii 30 zł, które trzeba wnieść w ramach opłaty sądowej. Chcąc jednak mieć wsparcie w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką pozostałe koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej to cena przygotowania wniosku, która oscyluje od 2000 do nawet 16 000 zł.

Przepisy prawa upadłościowego nie podają konkretnych terminów. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Można jednak przyjąć, że od momentu złożenia wniosku upadłościowego musimy poczekać 2-3 miesiące na jego przyjęcie lub odrzucenie przez sąd. Całość postępowania może zamknąć się w 6 miesiącach.

Stan niewypłacalności oznacza, że wnioskodawca trwale utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych. Jest to sytuacja, w której wartość majątku i wysokość dochodów wnioskodawcy, w zestawieniu z podstawowymi kosztami utrzymania, uniemożliwia spłacanie zadłużenia. Niespełnienie jednej lub obu tych przesłanek przekreśla możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka 2020 co się zmienia:

Podstawy ogłoszenia:

 • Wystarczy, że jesteś niewypłacalny i nie doprowadziłeś do niewypłacalności celowo, aby ogłosić upadłość konsumencką 2020. Jednak rażące niedbalstwo przy zadłużeniu może wpłynąć na wydłużenie planu spłaty wierzyciela.

Upadłość konsumencka 2020 – zgłoszenia wierzytelności:

 • Zgłoszenia wierzytelności będą kierowane do syndyka prowadzącego postępowanie, a nie do Sądu, a spóźnione zgłoszenia będą obłożone zryczałtowanymi kosztami. Mają one odstraszyć wierzycieli przed wysyłaniem spóźnionych zgłoszeń wierzytelności.

Skomplikowane upadłości konsumenckie:

 • Będą prowadzone tak jak upadłość przedsiębiorcy według decyzji Sądu.

Przedsiębiorca ogłaszający upadłość konsumencką:

 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli ogłosić upadłość konsumencką 2020 na zasadach upadłości konsumenckiej oraz wnioskować o umorzenie zobowiązań bez planu spłaty, co dotąd nie było możliwe!

Nowa Upadłość Konsumencka

Upadłość konsumencka 2020 – plan spłaty:

 • Po spłacie ponad 50% zadłużenia Twój plan spłaty nie będzie dłuższy niż 2 lata;
 • Po spłacie ponad 70% zadłużenia Twój plan spłaty nie będzie dłuższy niż rok;
 • Przy stwierdzeniu rażącego niedbalstwa plan spłaty będzie trwał od 3 do 7 lat;

Warunkowe umorzenie zobowiązań:

 • Będzie zasądzane na okres 5 lat przy wystąpieniu czasowych przeszkód w ustaleniu planu spłaty co będzie mogło zakończyć się niezasądzeniem planu spłaty i umorzeniem zobowiązań, ustaleniem planu spłaty albo uchyleniem planu spłaty skutkującym brakiem umorzenia zobowiązań!

Pre-pack konsumencki:

 • Składając wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć wniosek o sprzedaż konkretnej osobie po konkretnej cenie majątku bądź składników np. nieruchomości na zasadach znanych dotąd tylko przedsiębiorcom (Pre-pack);

Postępowanie o zawarcie układu z wierzycielami:

 • Upadłość konsumencka 2020 pozwala zawrzeć układ z wierzycielami bez ogłaszania upadłości, bądź złożyć wniosek o upadłość konsumencką z ewentualnym wniosek o zawarcie układu z wierzycielami;

Kwota wolna od zajęcia syndyka:

 • Syndyk nie będzie mógł zajmować kwoty poniżej 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz iloczynu w przypadku dodatkowych osób na utrzymaniu co oznacza, że zostanie więcej pieniędzy najbiedniejszym;
 • Syndyk będzie mógł zmniejszyć zajęcie, jeśli sytuacja to uzasadnia;

Problematyczne nieruchomości:

 • Sędzia może je wyłączyć z masy upadłości kończąc postępowanie upadłościowe;

Małżeństwo i majątek wspólny przy UK:

 • Rozwiedziony małżonek będzie mógł żądać uznania rozdzielności majątkowej wobec masy upadłości i zachować majątek;

Wniosek o upadłość konsumencką 2020;

Upadłość konsumencka 2020 cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. I choć zmiany w prawie wprowadzone w ubiegłym roku znacznie ułatwiły dostęp do upadłości, to wciąż nie każdy wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie.

Upadłość konsumencka 2020 – masz pytania? Wejdź na upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Autor: Przemysław Furmanek – ekspert serwisu Upadanie.pl

`

3 thoughts on “Upadłość konsumencka 2020

 1. W tym nowym wniosku się połapać to nie ma szans samemu :/

Comments are closed.