Upadłość Małżonków

Co robić, kiedy kłopoty finansowe małżeństwa doprowadzą do jego niewypłacalności?  Poniżej opisujemy przepisy odpowiadające na postawione pytanie.

Obecnie Prawo upadłościowe nie przewiduje możliwości wspólnego ogłoszenia upadłość konsumenckiej przez małżeństwo. Zatem w standardowej sytuacji, tj. ustawowej wspólności majątkowej (w uproszczeniu współwłasność całego majątku zgromadzonego w trakcie małżeństwa) małżonkowie powinni złożyć do sądu osobne wnioski i dodatkowo zwrócić się o ich łączne rozpoznanie, gdyż w wypadku ogłoszenia upadłości tylko dla jednego z nich, wierzyciele mają prawo zwracać się z roszczeniami z tytułu wspólnych długów do drugiego.

Zgodnie z art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa w momencie ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków, co potwierdza art. 124 Prawa upadłościowego. Ten sam przepis Prawa upadłościowego mówi, iż zgromadzony do tego momentu majątek małżonków w całości wejdzie do masy upadłości, a jego podział nie jest możliwy. „Nieupadłegmu” małżonkowi pozostaje w takim przypadku  jedynie zgłoszenie wierzytelności (w wysokości połowy wspólnego majątku) w postępowaniu upadłościowym. Warto jednak pamiętać, że taka wierzytelność nie jest uprzywilejowana wobec innych. Jednocześnie, do masy upadłości nie wejdą przedmioty, które służą tylko drugiemu z małżonków do działalności gospodarczej/zawodowej, chyba że nabyto je do wspólnego majątku w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku o upadłość.

Zgodnie z art. 125 Prawa upadłościowego, ustanowienie rozdzielności majątkowej na mocy orzeczenia sądu w ciągu roku od złożenia wniosku jest bezskuteczne wobec masy upadłości, chyba że pozew wniesiono przynajmniej dwa lata wcześniej, niż wniosek o upadłość. Sytuacja wygląda identycznie w przypadku rozwodu, separacji i ubezwłasnowolnienia całkowitego jednego z małżonków.

Art. 126 Prawa upadłościowego rozstrzyga kwestię umów ustanawiających rozdzielność majątkową. Będą one skuteczne wobec masy upadłości tylko wtedy, gdy zostały zawarte co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość. Ta sama reguła tyczy się umów ograniczających wspólność majątkową.

 

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Adam Pasternak

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *