Wniosek o upadłość konsumencką

Ważny temat – wniosek o upadłość konsumencką 2020. Do 24 marca 2020 roku sądy oddalały nawet połowę wniosków o upadłość konsumencką. Opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązania radykalnie zmieniają taki stan rzeczy, z korzyścią dla zwykłego obywatela. Do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny, bo najczęściej oznacza to, że potrzebuje on pomocy w powrocie do normalnego życia.

Wniosek o upadłość konsumencką w nowej wersji

W związku z nowelizacją prawa upadłościowego z 24 marca 2020 r., pojawiły się nowe formularze wniosku o upadłość dostosowane do nowych przepisów. Ustawodawca rozszerzył formularz i przez co chcąc ogłosić upadłość trzeba teraz podać więcej informacji.

Pobierz nowy wniosek o upadłość konsumencką 2020: <<wniosek do pobrania >>

Wniosek o upadłość konsumencką 2020

Główną przyczyną oddalania wniosków, co do których sądy podejmują decyzję merytoryczną, było stwierdzenie, że wnioskodawca zadłużył się umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nie było przy tym jednolitego w całym kraju orzecznictwa, ocena odbywała się bez udziału wierzycieli, a od postanowienia sądu nie można było finalnie wnieść skargi kasacyjnej. W nowym systemie jest inaczej. Wprowadzono rozwiązania zbliżone do funkcjonujących z powodzeniem np. w Wielkiej Brytanii, gdzie w ramach upadłości konsumenckiej w ogóle nie bada się przyczyn niewypłacalności na etapie otwarcia postępowania. Również w Polsce, sąd nie będzie już na wstępie badał przyczyn niewypłacalności. Do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny, bo najczęściej oznacza to, że potrzebuje on pomocy w powrocie do normalnego życia.

Wniosek o upadłość konsumencką 2020

Wniosek taki może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek.

Zapytaj naszych ekspertów o wniosek o upadłość – Upadanie.pl

Kiedy wniosek może zostać oddalony….

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłacony zwraca się bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku. Jeżeli został on zgłoszony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Sąd oddali wniosek, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Sąd może oddalić wniosek w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Wniosek o upadłość konsumencką 2020 i inne dokumenty

Opracujemy formalnie i merytorycznie dokumenty, które będziesz mógł złożyć w sądzie upadłościowym i ubiegać się o wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Otrzymasz praktyczne informacje o przebiegu postępowania, Twoich prawach i ewentualnych wnioskach, które możesz składać w postępowaniu upadłościowym. Wniosek o upadłość konsumencką 2020 to bardzo ważny dokument.

Przyczyna niewypłacalności zostanie zbadana dopiero po ogłoszeniu upadłości. Wówczas podejmowana będzie decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia, przy czym możliwość tę ograniczono do sytuacji celowego działania nakierowanego na trwonienie majątku, a więc zachowania  wynikającego ze złej woli dłużnika i prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli (np. zaciągnięcie kredytu ze świadomością braku możliwości jego spłaty i jego wydatkowanie na luksusowe dobra).

Ustalenie innych istotnych uchybień w zachowaniu dłużnika nie będzie wyłączało oddłużenia. Będzie natomiast skutkować wydłużeniem planu spłaty wierzycieli do 7 lat, w miejsce maksymalnie 3 lat spłaty dla rzetelnego dłużnika. Nie ulegnie  zmianie obowiązująca i dzisiaj zasada, że pewne zobowiązania nie będą mogły być umorzone w ogóle, na przykład alimenty, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, czy wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

Zobacz także: Wniosek o upadłość spółki

`

3 thoughts on “Wniosek o upadłość konsumencką

  1. Ten nowy formularz to będzie dopiero skomplikowany, ciężko będzie się w nim połapać…

  2. Dobrze, że ogłaszam upadłość na starych zasadach, gdybym miała to sama wypełniać teraz to bym sobie nie poradziła….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *