Blog

Kiedy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką?

Od 24 marca 2020 roku prawo upadłościowe związane z upadłością konsumencką zostało istotnie zliberalizowane. Przed tym terminem odrzucenie wniosku o upadłość zdarzało się bardzo często. Wystarczyło stwierdzenie Sądu, że upadłość powstała w wyniku rażącego niedbalstwa upadłego. Obecnie tego obostrzenia już nie ma, ale wciąż zdarza się, że wnioski są oddalane. Kiedy tak się dzieje? Kiedy […]

Pre-pack i upadłość konsumencka

W 2016 r. w polskim prawie pojawił się nowy tryb sprzedaży upadającego przedsiębiorstwa – „przygotowana likwidacja”, czyli tzw. „pre-pack”. Tryb ten polega na tym, że firma, która rozpoznaje u siebie przesłanki do złożenia wniosku o upadłość szuka inwestora, czyli nowego właściciela swojego majątku. Od marca tego roku pre-pack został formalnie włączony także do upadłości konsumenckiej. […]

Upadłość konsumencka a majątek małżeństwa

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem […]

Świadczenie “500 plus” w upadłości konsumenckiej

Czy syndyk masy upadłościowej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zająć środki ze świadczenia “500 plus”? To pytanie pojawia się bardzo często w e-mailach od naszych Czytelników. A więc wyjaśniamy. Zacznijmy od definicji prawnej “masy upadłości: “W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania […]

Wszystkie koszty upadłości konsumenckiej

Często pytacie nas, czy uruchomienie procedury upadłości konsumenckiej jest drogie, czy tanie. Postaramy się więc tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe trzeba oczywiście najpierw złożyć wniosek do sądu. Konieczne tu będzie uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 30 zł na rachunek wydziału do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sądu rejonowego. Będzie to nasz jedyny […]

Upadłość konsumencka także dla przedsiębiorców

Znowelizowana ustawa “Prawo Upadłościowe” wprowadziła bardzo istotną zmianę. Od 24 marca br. dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani w taki sam sposób jak konsumenci. Mogą więc ogłosić upadłość na podobnych zasadach, jak robią to osoby fizyczne, niezależnie, czy prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Upadłość konsumencka, a przenoszenie majątku

Sąd, który decyduje o upadłości konsumenckiej analizuje czy przed złożeniem wniosku upadłościowego nie doszło do przeniesienia całego majątku lub jego części na inne osoby. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, Sąd może unieważnić umowy przenoszące majątek. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej

Sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadającego. Wówczas zobowiązania te zostaną zawieszone na okres 5 lat. Jednak nie wszystkie zobowiązania dłużnika mogą być umarzane. Dotyczy to: alimentów, finansowania szkody wynikającej z przestępstwa/wykroczenia oraz renty odszkodowawcze. Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Upadłość konsumencka w 2020 roku

Najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość w 2020 roku ma 22 lata, a najstarsza 91. Średnia wieku to 51 lat. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 23,17% i 30-39 – 20,94%. Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 31,9% wszystkich upadłości konsumenckich. (Źródło: COIG) Pomoc w upadłości konsumenckiej – https://upadanie.pl/

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Po ogłoszeniu upadłości, sposób i czas korzystania z lokalu przez osoby w nim zamieszkałe, określa sędzia komisarz. W praktyce często zgadza się on na zamieszkiwanie przez upadłego i jego bliskich do czasu zbycia przez syndyka. Upadłość konsumencka a mieszkanie Jeśli nie ma takiej decyzji, sąd na wniosek upadłego może wyodrębnić kwotę potrzebną na wynajem lokalu […]