Rola syndyka w upadłości konsumenckiej

Syndyk jest nieodłącznym elementem procesu upadłości konsumenckiej – jest on pełnomocnikiem sądu. Syndyk przejmuje majątek osoby upadłej i zarządza nim do końca postępowania upadłościowego.

Rola syndyka w upadłości konsumenckiej

Obecnie upadłość konsumencka ogłaszana jest już w momencie złożenia do sądu wypełnionego prawidłowo wniosku upadłościowego. Następnie sąd przekazuje postanowienie syndykowi. Ten ostatni przygotowuje spis inwentarza, spis należności oraz spis nieobjętych składników osoby upadłej i ustala plan likwidacyjny. Dzięki inwentaryzacji majątku możliwe będzie ustalenie, co wchodzi w skład masy upadłości. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi powyższe spisy wraz z planem likwidacyjnym w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego (ruchomości i nieruchomości). Ważne jest, aby upadły przekazał syndykowi cały majątek i wszystkie istotne dokumenty. W przeciwnym przypadku postępowanie może być umorzone.

Rola syndyka w upadłości konsumenckiej

Po zmianach w prawie wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności w postępowaniu bezpośrednio do syndyka. W przeszłości musiało się to odbywać z udziałem sądu. Syndyk weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli roszczenia na podstawie, których przygotowuje listę wierzytelności. Po sprzedaży majątku (licytacja jego składników), syndyk przekazuje uzyskane środki wierzycielom. Następnie przygotowuje projekt planu spłaty uwzględniający sytuację upadłego oraz jego możliwości do spłaty wierzycieli, który jest podstawą dla wydania postanowienia kończącego postępowanie upadłościowe. Zobacz także temat Restrukturyzacja firmy

`