Postępowanie Egzekucyjne a Upadłość Konsumencka

Z dniem ogłoszenia upadłości postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości skierowane do składników masy upadłości zostaje z mocy prawa zawieszone (nie trzeba kierować już żadnych wniosków o zawieszenie postępowania egzekucyjnego).

Zawieszenie to dotyczy to egzekucji wszystkich wierzytelności, które powstały do czasu ogłoszenia upadłości, w tym wierzytelności zabezpieczonych zastawem lub hipoteką.  Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym ze sprzedaży składników majątkowych, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, z zastrzeżeniem, że sumy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych obciążonych rzeczowo traktowane są jak sumy uzyskane z likwidacji obciążonych rzeczowo składników masy upadłości (art. 146 ust. 2 Pr.Up.).

Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonywanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem:

  • roszczeń alimentacyjnych;
  • roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolność do pracy, kalectwa lub śmierci;
  • roszczeń o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Wyjątek: pomimo ogłoszenia upadłości możliwe jest przysądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli przybicie miało miejsce przed dniem ogłoszenia upadłości, a nabywca zapłacił żądaną kwotę w terminie.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszenia upadłości postępowanie egzekucyjne ulega umorzeniu.  W toku postępowania upadłościowego nie może zostać wszczęte postępowanie upadłościowe wobec dłużnika.

Różnice między postepowaniem egzekucyjnym a postępowaniem upadłościowym:

  • w postępowaniu upadłościowym od momentu ogłoszenia upadłości od zaległych wierzytelności nie wzrastają odsetki, natomiast w postepowaniu egzekucyjnym odsetki rosną do momentu spłacenia należności w całości;
  • w postępowaniu upadłościowym jedynym kosztem rzeczywistym, który zostaje poniesiony przez dłużnika jest wniesienie opłaty w wysokości 30 zł przy złożeniu wniosku, natomiast w postepowaniu egzekucyjnym dłużnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów procesu i egzekucji;
  • w postepowaniu upadłościowym po wykonaniu planu spłaty niezaspokojone wierzytelności, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone, natomiast w postępowaniu egzekucyjnym po umorzeniu postępowania wierzyciel ma możliwość ponownego wszczęcia postępowania i dochodzenia na nowo niezaspokojonych wierzytelności.

 

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Patrycja Duda

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *