Oddalenie Wniosku o Ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy:

  1. Dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa;
  2. W przeciągu 10 lat przed złożeniem wniosku:
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;
  • uchylono ustalony dla dłużnika plan spłaty na podstawie art. 491 20 (dłużnik nie złożył sprawozdania z planu spłaty, zataił osiągnięte przychody bądź nabyte składniki majątku, dokonał czynności majątkowych, bez zgody sądu, które mogły mieć wpływ na zdolność realizowania przez dłużnika ustalonego planu spłaty);
  • dłużnik, mając taki obowiązek (dotyczy sytuacji, gdy dłużnik nie ogłosił w terminie upadłości prowadzonej przez niego działalności gospodarczej), wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli;
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postepowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, a dłużnik nie dochował przy tym należytej staranności.

Chyba że przeprowadzenie postepowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

3.Dane podane we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne (chyba że nie są one istotne przy przeprowadzeniu postępowania)

Jeśli sąd oddali wniosek twierdząc, iż niewypłacalność dłużnika nastąpiła na skutek rażącego niedbalstwa lub dłużnik istotnie zwiększył stopień swej niewypłacalności umyślnie, to dłużnik nie ma już możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką mimo upływu czasu. W tym przypadku nie maja również znaczenia nowe okoliczności jakie pojawią się w życiu dłużnika, jeśli wniosek ponownie jest oparty o te same przesłanki przedmiotowe i podmiotowe.

Na postanowienie o oddaleniu wniosku dłużnik może wnieść zażalenie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał postanowienie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, jeśli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym lub od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem, jeżeli wcześniej został złożony odpowiedni wniosek. Opłata za wniesienie zażalenia wynosi 200 zł. Od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna nie przysługuje.

 

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Patrycja Duda

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *