Upadłość konsumencka – umorzenie zobowiązań

Upadłość konsumencka umorzenie zobowiązań

Upadłość konsumencka umorzenie zobowiązań

Sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadającego. Wówczas zobowiązania te zostaną zawieszone na okres 5 lat.

Upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Pod warunkiem, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. – mówi Przemysław Furmanek z serwisu Upadanie.pl

W terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.

W terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, upadły będący osobą fizyczną, może również złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Pod warunkiem, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka umorzenie zobowiązań, ale nie wszystkich

Nie wszystkie zobowiązania dłużnika mogą być umarzane. Dotyczy to: alimentów, finansowania szkody wynikającej z przestępstwa/wykroczenia oraz renty odszkodowawcze. Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

Na wniosek upadłego lub wierzyciela, sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. I ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Umorzenie zobowiązań jeśli…

Jeśli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.

Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania wniosek o upadłość spółki.

Upadłość konsumencka umorzenie zobowiązań. Napisz do nas lub zadzwoń – upadanie.pl

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *