Upadłość konsumencka a mieszkanie

Po ogłoszeniu upadłości, sposób i czas korzystania z lokalu przez osoby w nim zamieszkałe, określa sędzia komisarz. W praktyce często zgadza się on na zamieszkiwanie przez upadłego i jego bliskich do czasu zbycia przez syndyka.

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Jeśli nie ma takiej decyzji, sąd na wniosek upadłego może wyodrębnić kwotę potrzebną na wynajem lokalu (z kwoty sprzedaży mieszkania/domu) na okres od 12 do 24 miesięcy. Wysokość tej kwoty zostaje określona postanowieniem sędziego, na które służy zażalenie. Środki te muszą być odpowiednie do zapewnienia potrzeb mieszkaniowych upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu. Przez osoby pozostające na jego utrzymaniu rozumie się osoby, z którymi łączą upadłego więzi ekonomiczne, a nie to, czy pozostaje on z kimś w związku małżeńskim i jaki zachodzi między nimi związek pokrewieństwa.

Kwota wyznaczona przez sędziego musi odpowiadać wysokością przeciętnemu czynszowi najmu lokalu w miejscowości, w której zamieszkuje upadły lub miejscowości sąsiedniej. Przy określaniu kwoty przeznaczonej na wynajem mieszkania Sąd bierze też pod uwagę – zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz opinię syndyka (nie jest wiążąca dla Sądu).

Upadłość konsumencka a mieszkanie

(Upadanie.pl – Upadłość konsumencka a mieszkanie)

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *