Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Wiele osób zastanawia się czy warto jest ogłosić upadłość konsumencką. Jedną z przesłanek, które wpływają na owe wątpliwości jest strach przed wpisaniem do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (dalej RDN), ponieważ osoba ogłaszająca upadłość konsumencką jest z urzędu wpisywana do RDN. Sprawdźmy więc co to jest RDN i na czym tak naprawdę polega.

Co to jest RDN?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest rejestrem publicznym, wprowadzony na mocy przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr ten jest jawny, co oznacza, iż każdy ma możliwość zweryfikować czy dany podmiot w nim figuruje bądź nie poprzez złożenie wniosku do KRS. Wpisu do RDN można dokonać z urzędu (katalog zamknięty, wymienia art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym) i na wniosek wierzyciela (wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym oraz dłużnik musiałby nie zapłacić należności stwierdzonej tytułem wykonawczym w ciągu 30 dni od daty wezwania do spłaty świadczenia).

Udostępnianie danych z RDN

Weryfikacji tego, czy dana osoba figuruje w RDN można dokonać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KRS wraz ze wskazaniem PESEL-u osoby, którą chcemy odszukać oraz dokonaniu opłaty w wysokości 15 zł.

Kto podlega wpisowi do RDN?

Wpisu się z urzędu podlegają:

 • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość;
 • wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem  za zobowiązania   spółki,   z wyłączeniem   komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony albo  umorzono  prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 • dłużników, którzy zostali  zobowiązani  do  wyjawienia  majątku  w trybie przepisów KPC o postępowaniu egzekucyjnym;
 • osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta  lub  pełnomocnika  w spółce  handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
 • dłużników, u których komornik złożył wniosek o wpis do rejestru, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

Rejestr pełni dwie funkcję: informacyjną oraz sankcyjną. Jego zadaniem jest poinformowanie potencjalnych kontrahentów i innych zainteresowanych o tym, że podmiot jest niewypłacalny (zmniejszenie ryzyka przy podejmowaniu współpracy z nieuczciwymi kontrahentami) oraz ma być karą dla niewypłacalnego dłużnika za niedokonywanie zobowiązań w terminie.

Jakie dane są zamieszczane w RDN?

W rejestrze zamieszcza się:

 1. a) oznaczenie dłużnika
 • Osoba fizyczna– imiona, nazwisko, PESEL,
 • Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwa lub firma, REGON,
 • Siedziba i adres podmiotu (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, poczta),
 1. b) podstawa wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o wyjawienie majątku w trybie przepisów KPC o postepowaniu egzekucyjnym,
 2. c) datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeśli wpisu dokonano na wniosek.

Wykreślenie z RDN:

O tym, kiedy podmiot zostaje wykreślony z RDN mówi nam art. 59 i 60 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym:

– z urzędu w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane;
-z urzędu lub na wniosek, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika. Wygaśnięcie zobowiązania powinno być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniami dłużnika i wierzyciela.

-z urzędu, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

-z urzędu, gdy wpis dotyczył osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono, jeżeli zobowiązania tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

-automatycznie po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu. Wpisy osób, które zostały pozbawione przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, są automatycznie wykreślane po upływie 10lat od ich dokonania, a jeżeli w orzeczeniu sądu upadłościowego został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu.

Podsumowując, uważamy, iż nie ma powodu, by bać się złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Z rejestru bowiem można uzyskać informację, iż wobec nas stwierdzono bezskuteczność prowadzenia egzekucji np. z powodów braków środków. Niekoniecznie trzeba mieć ogłoszoną upadłość konsumencką, by znaleźć się w rejestrze.

 

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Patrycja Duda

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

 

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *