Przesłanki ogłoszenia upadłości i przesłanki oddłużenia

Marcowa nowelizacja prawa upadłościowego przyniesie wiele zmian, też w kwestii przesłanek ogłoszenia upadłości. Zanim złożyszz wniosek dowiedz się na podstawie jakich warunków możemy otrzymać upadłość konsumencką.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, ogłoszenie upadłości może zostać orzeczone wobec dłużnika który stał się niewypłacalny. W myśl art. 11 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego przyjmuje się domniemanie, iż dłużnik jest niewypłacalny gdy utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekraczają trzy miesiące. Z kolei art. 21 Prawa upadłościowego nakłada na niego obowiązek złożenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w ciągu 30 dni od wystąpienia niewypłacalności.

Oddłużanie

Do tej pory sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 4914  ust. 1.  Prawa upadłościowego). W Nowej Upadłości Konsumenckiej przepis ten zostanie uchylony, a przesłanki uniemożliwiające szczęśliwe zakończenie postępowania upadłościowego będą zawarte w art. 49114a któremu nadano brzmienie:

Art. 49114a. 1. Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań.

2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

– chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Skutki nowelizacji

Dlaczego zmiany te są tak istotne? Ponieważ oznaczają, że kontrola czy oddłużenie się należy zostaje przeniesione na koniec postępowania – plan spłaty wierzycieli. W praktyce oznacza to, że ogłoszenie upadłości może otrzymać każdy niewypłacalny dłużnik. Niestety nie każde postępowanie upadłościowe będzie gwarantowało „happy end” dla upadłego.

Nowelizacja z marca 2020 poszerzy grono osób mogących otrzymać oddłużenie o osoby które doprowadziły do swojej niewypłacalności przez rażące niedbalstwo. Warto w tym miejscu wyjaśnić co kryje się za tym tajemniczym, prawniczym terminem. W myśl praktyki prawniczej za rażące niedbalstwo należy uznać skrajną lekkomyślność upadłego. Dobrym jej przykładem może być dłużnik powiększający swoje długi pomimo tego, że przewiduje możliwość utraty zdolności do ich spłaty. Za rażąco niedbałą zostanie również uznana osoba która , bez zastanowienia i z błahych powodów zawiera umowy na kolejne pożyczki. Nie zdaje ona sobie sprawy z tego, że doprowadza do swojej niewypłacalności, chociaż dla wszystkich jej znajomych jest to oczywiste. Naturalnie celowe doprowadzenie do swojej niewypłacalności wciąż będzie przesłanką do odmowy ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań.

O tym jak rażące niedbalstwo będzie wpływać na postępowanie upadłościowe dowiecie się z następnych naszych wpisów.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Wejdź na www.upadanie.pl i wyślij do nas informacje.

Jakub Belchowski

Asystent Syndyka

Lege Advisors Sp. z o.o.

`

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *